Szanowni Państwo,
na podstawie ROZPORZĄDZENIA Z DNIA 21 GRUDNIA 2020 r., podpisanego przez p. MATEUSZA MORAWIECKIEGO,

jesteśmy zmuszeni do zamknięcia naszych obiektów

od dnia 28. 12.2020r do 17.01.2021 r.

REGULAMIN

Zajęć sportowych z nauki i doskonalenia jazdy na łyżwach

w Ośrodku Sportu i Rekreacji w Piotrkowie Trybunalskim

USTALA SIĘ NASTĘPUJĄCE GODZINY WEJŚĆ GRUP NA LODOWISKO:

OD PONIEDZIAŁKU DO NIEDZIELI W GODZINACH

10:00 – 11:00 16:00 – 17:00

11:30 – 12:30 17:30 – 18:30

13:00 - 14:00 19:00 – 20:00

 1. Zajęcia odbywają się na lodowisku OSiR przy ulicy Żeromskiego 22.

 2. Lodowisko dostępna jest wyłącznie dla osób uprawiających sport w ramach współzawodnictwa sportowego i zajęć sportowych.

 3. Wejście i wyjście grup na płytę lodowiska odbywać się mogą w co najmniej piętnastominutowych odstępach.

 4. Zajęcia sportowe mogą być prowadzone wyłącznie w czasie wskazanym przez Zarządcę obiektu.

 5. Terminarz zajęć sportowych ustala Zarządca obiektu, a biorący udział w zajęciach zobowiązani są do jego bezwzględnego przestrzegania.

 6. Uczestnicy zajęć muszą mieć wykupiony bilet zgodnie z obowiązującym cennikiem.

 7. Wszyscy uczestnicy zajęć muszą stosować się do regulaminu obiektu oraz zaleceń zawartych w procedurach bezpieczeństwa.

 8. Zajęcia sportowe odbywają się w grupach pod kierunkiem i nadzorem prowadzącego zajęcia.

 9. Zapoznanie się z Regulaminem zajęć sportowych z doskonalenia nauki jazdy na łyżwach i Procedur bezpieczeństwa będących

  załącznikiem do niniejszego Regulaminu jest koniecznym warunkiem dopuszczającym do wzięcia udziału w zajęciach

 10. Zabrania się korzystania z obiektu osobom z objawami infekcji, przede wszystkim podwyższonej ciepłoty ciała 37 ºC.

 11. Użytkownicy zobowiązani są do dezynfekcji rąk przy wejściu do obiektu oraz każdorazowo po kontakcie z elementami wyposażenia

 12. Użytkownicy zobowiązani są do zachowania dystansu między sobą wynoszącego co najmniej 2 metry zarówno stojąc w kolejce do wejścia

  szatni jak i w trakcie przebywania na terenie całego obiektu.

 13. Użytkownicy zobowiązani są do noszenia osłon ust na terenie obiektu oraz zalecane jest ich stosowanie w czasie jazdy na lodzie

 14. W razie kaszlu lub kichania obowiązkowe jest zasłanianie ust i nosa łokciem lub częścią garderoby

 15. Wszelkie przypadki pogorszenia stanu zdrowia lub samopoczucia każdy użytkownik powinien zgłaszać obsłudze.

PROCEDURY BEZPIECZEŃSTWA DLA KLIENTÓW

W STREFIE WEJŚCIA NA OBIEKT, W STREFIE KAS i NA TAFLI LODOWISKA OSiR ULICA ŻEROMSKIEGO 22

(ZAGROŻENIE EPIDEMICZNE)

 1. MAKSYMALNE NA TAFLI LODOWISKA MOŻE PRZEBYWAĆ - 40 OSÓB (tafla 600m² 15m² na 1osobę)

 2. PO WEJŚCIU NA TEREN OBIEKTU A PRZED ZAKUPEM BILETU KAŻDY KLIENT BĘDZIE OBOWIĄZKOWO MIAŁ MIERZONĄ

  TEMPERATURĘ, W PRZYPADKU WARTOŚCI POMIARU POWYŻEJ 37,0 C LUB ODMOWY POMIARU TEMPERATURY KLIENT NIE

  BĘDZIE MÓGŁ SKORZYSTAĆ Z USŁUG LODOWISKA.

 3. W CZASIE JAZDY NA ŁYŻWACH ZALECANE JEST UTRZYMYWANIE DYSTANSU MIN 2m

 4. OBOWIĄZUJE JAZDA W JEDNYM KIERUNKU ORAZ STOSOWANIE SIĘ DO ZALECEŃ OBSŁUGI LODOWISKA

 5. ZALECANE JEST STOSOWNIE ZASŁANIANIE UST I NOSA W CZASIE JAZDY NA ŁYŻWACH

 6. KAŻDA OSOBA WCHODZĄCA NA TEREN OBIEKTU MA OBOWIĄZEK DEZYNFEKCJI RĄK -

PUNKTY Z PŁYNAMI DO DEZYNFEKCJI SĄ UMIESZCZONE PRZY WEJŚCIU NA OBIEKT,

WYPOŻYCZALNI I PŁYCIE LODOWISKA.

 1. KAŻDA OSOBA WCHODZĄCA NA TEREN OBIEKTU POWINNA POSIADAĆ ZASŁONIĘTE USTA I NOS.

 2. PRZED PUNKTEM KASOWYM ORAZ PRZED WYPOŻYCZALNIĄ MOŻE ZNAJDOWAĆ SIĘ TYLKO JEDNA OSOBA. POZOSTAŁE

  OSOBY OCZEKUJĄ PRZED DRZWIAMI WEJŚCIOWYMI.

 3. POMIESZCZENIE HOLU PRZED KASĄ I WYPOŻYCZALNIĄ JEST SUKCESYWNIE WIETRZONA MIN RAZ NA 2 GODZ.

 4. PRZY ZWROCIE SPRZĘTU SPORTOWEGO PRACOWNIK WYPOŻYCZALNI DOKONA JEGO DEZYNFEKCJI ŚRODKIEM

  ODKAŻAJĄCYM NA BAZIE ALKOHOLU ETYLOWEGO ORAZ PRZY POMOCY SUSZARKI WYPOSAŻONEJ W PROMIENIOWANIE

  DEZYNFEKUJĄCE.

 5. CZAS POBYTU NA LODOWISKU OGRANICZA SIĘ TYLKO DO OBECNOŚCI NA ZAJĘCIACH JAZDY NA LODZIE.

 6. KAŻDE DZIECKO KORZYSTAJĄCE Z LODOWISKA WYMAGAJĄCE OPIEKI OSOBY DOROSŁEJ MOŻE WEJŚĆ NA OBIEKT Z

  JEDNYM OPIEKUNEM-RODZICEM.

 7. PRZED WEJŚCIEM NA TAFLĘ LODOWISKA ZALECANE JEST ZACHOWANIE DYSTANSU MIN 2m.

 8. NIE NALEŻY PRZYNOSIĆ ZE SOBĄ PRZEDMIOTÓW I RZECZY, KTÓRYCH NIE MOŻNA UPRAĆ I ZDEZYNFEKOWAĆ.

R E G U L A M I N

KONKURS JAZDY NA ŁYŻWACH

dla dzieci od lat 6 do 8, kobiet i mężczyzn od 18 roku życia

I.CEL IMPREZY:

 • Wychowywanie poprzez rekreację ruchową.

 • Promocja zdrowego stylu życia poprzez aktywność ruchową.

 • Propagowanie jazdy na łyżwach.

 • Popularyzacja gier i zabaw na lodzie .

II.ORGANIZATOR:

Ośrodek Sportu i Rekreacji w Piotrkowie Trybunalskim, ul. Stefana Batorego 8, tel. 44/7327086.

III.TERMIN:

30-31.12.2020 roku /środa, czwartek/, godz.10.00 - 11.00

IV.ZGŁOSZENIA:
do 27.12.2020r.
przyjmuje Ośrodek Sportu i Rekreacji w Piotrkowie Trybunalskim – Centrum Rekreacyjne, ul. Belzacka 108/110, pok. 29 ,
tel . 44/7327086 lub 697888372

V.PROGRAM IMPREZY:

 • slalom łyżwiarski

 • ślizg wokół lodowiska (jedno okrążenie)

 • wspólna zabawa przy muzyce.

VI.NAGRODY:

Puchar Dyrektora Ośrodka Sportu i Rekreacji

VII.SPRAWY RÓŻNE:

 • Każdy uczestnik imprezy musi posiadać umiejętności jazdy na łyżwach w stopniu dobrym ,

 • Osoby niepełnoletnie mogą uczestniczyć w w/w imprezie za zgodą pisemną rodzica bądź opiekuna prawnego.

 • Organizator zapewnia: ubezpieczenie, opiekę instruktorską, opiekę medyczną, puchar,

 • Za rzeczy zaginione organizator nie odpowiada.

 • Wszyscy uczestnicy startujący w turnieju wyrażają zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych.

 • Wszyscy uczestnicy startujący w imprezie wyrażają zgodę na wykorzystanie przez radio, prasę i telewizję zdjęć, nagrań filmowych, wywiadów z nimi, przeprowadzonych w czasie imprezy.

 • Administratorem zebranych danych osobowych jest Ośrodek Sportu i Rekreacji w Piotrkowie Trybunalskim.

 • We wszystkich sprawach nieujętych w regulaminie decyduje organizator imprezy, któremu przysługuje wyłączne prawo interpretacji regulaminu.

 • Uczestnicy są zobowiązani do przestrzegania aktualnych zaleceń sanepidu w związku z pandemią COVID19 oraz regulaminu obiektu.

Wstęp bezpłatny !!!

Z A P R A S Z A M Y !!!


KOMUNIKAT 

W dniu 23.10.2020 r. w sali sportowej Centrum Rekreacyjnego Ośrodka Sportu i Rekreacji

przy ul. Belzackiej 108/110 w Piotrkowie Trybunalskim odbyło się pierwsze spotkanie

Szkolnej Ligi Szachowej Szkół Podstawowych 2020/2021

WYNIKI INDYWIDUALNE (pierwsze III miejsca) dziewczęta i chłopcy (po I kolejce)

I     Mackemberg Oskar SP 10                              I     Jarzębska Milla       SP 16

II    Marzec Adam         SP 3                                II    Librowska Zofia     KSP Sióstr Dominikanek

III   Bogdan Franciszek  KSP Sióstr Dominikanek    III   Janiec Julia           SP 12

PUNKTACJA SZKÓŁ ( po I kolejce)

- Szkoła Podstawowa Nr 16  - 8.5 p

- Katolicka Szkoła Podstawowa Sióstr Dominikanek  - 6.5 p

-  Szkoła Podstawowa Nr 3  -  6 p

Szkoła Podstawowa Nr 12  - 5.5 p

Następna kolejka odbędzie się 20.11.2020 r. w Centrum Rekreacji ul. Belzacka 108/110 Piotrków Trybunalski godz. 8:30 ( odprawa techniczna) 9:00 początek gier.

Szanowni Państwo,

mając nadzieję, że w najbliższym czasie znów będziemy mogli spotkać się w instytucjach miejskich, serdecznie zachęcamy do wyrobienia i odebrania Piotrkowskiej Karty Mieszkańca.

Szczegółowe informacje oraz wykaz punktów odbioru kart znajduje się na stronie piotrkow.pl. 

Ośrodek Sportu i Rekreacji

informuje, iż w dniach

od 12.10.2020r. do 23.10.2020r.

nie odbędą się zajęcia fitness

prowadzone przez instruktorkę

Panią Marikę Błaszkowską

Przepraszamy za zaistniałą sytuację!

Podkategorie