REGULAMIN  HALOWEGO  TURNIEJU W PIŁKĘ  NOŻNĄ

DRUŻYN  OSIEDLOWYCH

 

I. ORGANIZATOR

Ośrodek Sportu i Rekreacji    Miejska Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

 

II. TERMIN i MIEJSCE

16.01.17r.  i   23.01.17r. ( poniedziałki godz.10.00 ) Hala ,,RELAX”

 

III.CEL.

Popularyzacja piłki nożnej jako formy aktywnego spędzania czasu , integracja między młodzieżą z różnych osiedli.

 

IV. UCZESTNICTWO

1. Warunkiem uczestnictwa jest zgłoszenie listy zawodników w terminie do 16.01.17r. godz. 9.00 .

2. W turnieju biorą udział zawodnicy urodzeni w roku 2001 i młodsi.

3. Warunkiem przystąpienia do rozgrywek jest okazanie dokumentu tożsamości.

4. Każda drużyna musi przedstawić oświadczenie ( każdego z uczestników ) pełnoletniego opiekuna prawnego o braku przeciwwskazań do udziału w         w/w turnieju.

V. USTALENIA  SZCZEGÓŁOWE

1. Mecze rozgrywane będą w hali ,,RELAX’’ .

2. Czas gry 1x 20 min. ( w zależności od ilości zgłoszonych drużyn ) .

3. Zespół składa się z 6 zawodników grających ( 5 w polu + bramkarz ) .

4. Minimalna ilość zawodników 4 ( 3+ bramkarz ) .

5. Zmiany w systemie hokejowym.

6. Obowiązuje obuwie sportowe przystosowane do gry w hali.

7. Aut wykonywany nogą z podłoża.

8. Rzut karny z 7 metra.

9. Wprowadzenie piłki od bramki nogą lub ręką przez bramkarza bez ustawiania piłki na podłożu.

10. Mecze rozgrywane systemem każdy z każdym ( w zależności od ilości zgłoszonych drużyn ) .

 

VI. ZASADY KOLEJNOŚCI  I  PUNKTACJA

 

Zwycięzcą zostaje zespół , który zdobędzie najwięcej punktów w dwóch turniejach.

                  Punktacja:

1.      Zwycięstwo – 3 pkt.

2.      Remis   -   1pkt.

3.      Porażka -  0 pkt.

4.      Ilość zdobytych punktów .

5.      Bezpośrednie spotkania .

6.      Różnica w ilości zdobytych i straconych bramek.

7.      Ilość strzelonych bramek.

VII. KARY

1.Żółta kartka – usunięcie zawodnika z boiska na 2 min.

2. Czerwona kartka – wykluczenie na 1 mecz , za brutalny faul – decyzja organizatora

 

VIII. POSTANOWIENIA  KOŃCOWE

 

1.Protokół wypełniamy drukowanymi literami .

2.Bezwzględny zakaz udziału w rozgrywkach pod wpływem alkoholu lub środków odurzających pod rygorem wykluczenia z turnieju.

3. Interpretacja i zmiany regulaminu , oraz rozstrzygnięcie spraw spornych należą do organizatora i są ostateczne.

4. Drużyna , która nie przystąpi do 3 meczy lub wycofa się z turnieju zostanie zdyskwalifikowana , a mecze rozegrane zostaną potraktowane jako mecze , które się nie odbyły.

5. Wszyscy uczestnicy startując w turnieju wyrażają zgodę na publikacje ich wizerunku w relacjach z przebiegu turnieju zamieszczonych w mediach oraz materiałach promocyjnych organizatora .

Zdjęcia , nagrania filmowe oraz wywiady z uczestnikami turnieju mogą być wykorzystywane przez prasę , radio i telewizję .

 

IX. NAGRODY

  Pierwsze trzy zespoły otrzymają pamiątkowe puchary oraz dyplomy.