R E G U L A M I N

ZABAWA „PRZEBIERAŃCÓW”  NA LODZIE

dla dzieci i młodzieży szkół podstawowych i gimnazjalnych.

w ramach kampanii „Zachowaj trzeźwy umysł”

 

I.CEL IMPREZY:

·        Wychowywanie w trzeźwości poprzez rekreację ruchową.

·        Promocja zdrowego stylu życia poprzez aktywność ruchową.

·        Propagowanie jazdy na łyżwach.

·        Popularyzacja gier i zabaw na lodzie .

II.ORGANIZATOR:

Ośrodek Sportu i Rekreacji w Piotrkowie Trybunalskim, Al. 3 Maja 6B.

Tel. 44/7327086.

Miejska  Komisja  Rozwiązywania  Problemów  Alkoholowych w Piotrkowie Trybunalskim

III.TERMIN: 23.02.2017 R./czwartek/ , godz.10.00 - 12.00

IV.ZGŁOSZENIA: do 20.02.2017r. przyjmuje Ośrodek Sportu i Rekreacji w Piotrkowie Trybunalskim – Centrum Rekreacyjne, ul. Belzacka 108/110, pok. 15, tel . 44/7327086.

V.PROGRAM IMPREZY:

               -konkurs profilaktyki uzależnień

- slalom  łyżwiarski /sztafeta 5 osobowa/,

- wybór najciekawszego stroju,

- wspólna zabawa przy muzyce.

VI.NAGRODY:

·        za zajęcie pierwszych 3 miejsc  w slalomie łyżwiarskim:  dla szkół -  puchary, dla zawodników   - medale i nagrody rzeczowe ,

·        za najciekawszy strój damski – nagroda rzeczowa,

·        za najciekawszy strój męski – nagroda rzeczowa,

·         dla uczestników przewidziano gorącą herbatę i  słodki poczęstunek.

VII.SPRAWY RÓŻNE:

·        Każdy uczestnik imprezy musi posiadać umiejętności jazdy na łyżwach w stopniu dobrym ,

·        Każdy uczestnik imprezy musi być „przebrany” w strój, bądź posiadać przynajmniej jeden element przebrania w postaci, np. maski ,nakrycie głowy, itp.

·        Dzieci i młodzież do lat 18 biorą udział pod opieką rodziców, opiekunów prawnych,

 bądź opiekunów grup.

·        Osoby  niepełnoletnie mogą uczestniczyć  w w/w imprezie za zgodą pisemną   rodzica bądź opiekuna prawnego.

·        Organizator zapewnia:

- ubezpieczenie,

 - opiekę instruktorską,

- opiekę medyczną,

- puchary ,

- medale,

- nagrody.

·        Za rzeczy zaginione organizator nie odpowiada.

·        Rodzice bądź opiekunowie prawni uczestników turnieju wyrażają zgodę na przetwarzanie  danych osobowych ich dzieci oraz publikację ich wizerunków w relacjach z przebiegu turnieju, zamieszczonych w mediach i materiałach promocyjnych organizatorów.

·        Zdjęcia, nagrania filmowe oraz wywiady z uczestnikami turnieju mogą być wykorzystywane przez prasę, radio i telewizję.

·        Wszystkie sprawy sporne nieujęte w regulaminie rozstrzyga organizator imprezy.

·        We wszystkich sprawach nieujętych w regulaminie decyduje organizator imprezy,

  któremu przysługuje wyłączne prawo interpretacji regulaminu.

Liczba uczestników ograniczona.

Wstęp bezpłatny !!!

Z A P R A S Z A M Y !!!