R E G U L A M I N

„ RODZINNE GRY i  ZABAWY NA LODOWISKU

o PUCHAR PREZYDENTA MIASTA PIOTRKOWA TRYBUNALSKIEGO KRZYSZTOFA CHOJNIAKA”

w ramach kampanii „Zachowaj trzeźwy umysł”

 

I . CEL IMPREZY:

·        propagowanie jazdy na łyżwach,

·        popularyzacja  gier i zabaw  na lodzie .

·        promocja zdrowego stylu życia poprzez aktywność  ruchową,

·        wychowywanie w trzeźwości poprzez  rekreację  ruchową ,

II. ORGANIZATOR :

     Ośrodek Sportu i Rekreacji w Piotrkowie Trybunalskim, Al. 3 Maja 6B,

     Tel/fax 044/7327086, tel.044/ 7326569, www.osirpt.

     Miejska Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Piotrkowie Trybunalskim

III.TERMIN i MIEJSCE:

     11 luty 2017 r., godz. 1800– 2200 -  Lodowisko Miejskie, Piotrków Trybunalski, ul. Żeromskiego 22

IV. PROGRAM :

·        konkursy z nagrodami (strzał do bramki, slalom łyżwiarski o puchar Prezydenta Miasta Krzysztofa Chojniaka i oraz konkurs profilaktyki uzależnień).

·        zabawa przy muzyce,

V.ŚWIADCZENIA:

·        opieka organizatora,

·        opieka medyczna,

·        nagrody,

·        gorący poczęstunek ( żurek i gorące napoje)

·        słodkie upominki

·        puchary .

VI.NAGRODY:

·        za zajęcie pierwszych 3 miejsc  w konkursach  - puchar i nagroda  rzeczowa Prezydenta Miasta Piotrkowa Trybunalskiego, Krzysztofa Chojniaka ,

·        dla wszystkich uczestników gorący poczęstunek.

VII.UCZESTNICTWO :  - w imprezie biorą udział mieszkańcy miasta Piotrkowa Trybunalskiego,

                                             - w konkursach sportowo-rekreacyjnych biorą udział: rodzic, bądź opiekun prawny + dziecko.

VIII.OPIS KONKURENCJI:  - STRZAŁ DO BRAMKI (drużyny składające się z 2 osób – rodzic, bądź opiekun prawny + dziecko ustawieni są na linii startu. Każdy zawodnik ma kij hokejowy i krążek hokejowy. Na sygnał prowadzącego pierwsi zawodnicy z rzędów wyruszają na trasę slalomu prowadząc krążek. Dojeżdżając do linii strzału zawodnik oddaje strzał na bramkę hokejową, po czym okrąża swoją bramkę i wraca,  dopiero kiedy przekroczy linię mety (startu) wyrusza następna osoba z drużyny. Konkurencja odbywa się na dwóch torach i przy dwóch bramkach, zwycięża na czas najlepsza drużyna).

- BIEG RZĘDÓW (drużyny składające się z 2 osób – rodzic, bądź opiekun prawny + dziecko ustawieni są na linii startu (mety). Pierwszy  zawodnik  trzyma prawą ręką kij hokejowy, a drugi zawodnik trzyma lewą ręką łopatkę kija zawodnika stojącego przed nim. Na sygnał  pary zawodników ruszają naprzód, okrążając pachołek, bądź kilka pachołków i powracają do mety. Wygrywa zespół, który szybciej i bezbłędnie wykonał  zadanie.

U w a g a ! O wyniku decyduje suma czasów z obu konkurencji.

VI. SPRAWY  RÓŻNE:

·        Każdy uczestnik pełnoletni bierze udział  w w/w imprezie na własną odpowiedzialność

           Dzieci i młodzież do lat 18 biorą udział pod opieką rodziców, opiekunów prawnych,

           bądź opiekunów grup i za ich zgodą pisemną

·        Za rzeczy zaginione organizator nie odpowiada.

·        Wszystkie osoby uczestniczące w niniejszej imprezie wyrażają zgodę na przetwarzanie danych osobowych 

i  publikację   ich wizerunków w relacjach z przebiegu imprezy zamieszczonej w mediach  oraz materiałach

                   promocyjnych organizatorów.

·        Zdjęcia, nagrania filmowe oraz wywiady z uczestnikami  imprezy  mogą być wykorzystywane przez prasę, radio i telewizję.

·        Wszystkie sprawy sporne nieujęte w regulaminie rozstrzyga organizator imprezy.

·        We wszystkich sprawach nieujętych w regulaminie decyduje organizator imprezy,

             któremu przysługuje wyłączne prawo interpretacji regulaminu.

·        Wstęp i wypożyczenie łyżew w godz. 1800-2200 .