VI MITING LEKKOATLETYCZNY

SZKÓŁ PODSTAWOWYCH

w ramach  kampanii „Zachowaj trzeźwy umysł”

 16 MAJA 2017 ROKU

I.ORGANIZATOR : Ośrodek Sportu i Rekreacji w Piotrkowie Trybunalskim

                                 Miejska Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

                                 w Piotrkowie Trybunalskim

                                 Miejski Szkolny Związek Sportowy w Piotrkowie Trybunalskim

II.TERMIN : 16 maja 2017r.

·         godz. 8.30 – weryfikacja

·         godz. 9.00 – rozpoczęcie zawodów.

III.MIEJSCE : STADION MIEJSKI,  PIOTRKÓW TRYBUNALSKI, UL.  ŻWIRKI 6.

IV.CEL :  - wychowywanie w trzeźwości poprzez sport i rekreację ruchową,

                - popularyzacja lekkoatletyki wśród młodzieży szkolnej,

                - zdrowotne aspekty wysiłku fizycznego,

                - wyłonienie najlepszych zawodników/czek w szkołach podstawowych.

V.KONKURENCJE :

1.      rzut piłeczką palantową  do 150g (CHŁ.,Dz.)

2.      skok w dal  (CHŁ., DZ.)

3.      60 m (CHŁ., DZ.)

4.      600 m (DZ.)  i 1000m(CHŁ.)

VI.ZGŁOSZENIA : do dnia 12 maja 2017r. na załączonych do regulaminu kartach zgłoszeniowych  do OSiR, Centrum Rekreacyjno-Rehabilitacyjne, ul. Belzacka 108/110, pok.29 i pok. 15, Tel. 44/7327086.

Organizator zastrzega sobie prawo : weryfikacji zgłoszeń, wyboru konkurencji, wyboru osób startujących i ich liczby w danej konkurencji, oraz interpretacji niniejszego regulaminu.

VII. INFORMACJE :  informacji udziela  kierowniczka  zawodów – Pani Małgorzata Wójtowicz , tel. 792250402.

VIII.UCZESTNICTWO : w  zawodach mogą startować uczniowie piotrkowskich szkół  podstawowych rocznik 2004 i młodsi,  zgłoszeni przez szkołę tylko

 i  wyłącznie na dołączonym druku karty zgłoszeniowej do 12 maja 2017r.

Zgłoszenia w innej formie nie będą honorowane.

Każda karta zgłoszeniowa musi zawierać nazwę szkoły, pieczątkę szkoły , podpis dyrektora szkoły ,podpis nauczyciela – opiekuna uczestników zawodów, dyscyplinę sportową, imię i nazwisko uczestnika zawodów i jego  datę urodzenia.

Każda dyscyplina sportowa musi być na osobnych kartach zgłoszeniowych

 z podziałem na dziewczęta i chłopców.

Wszyscy uczestnicy biorą udział w zawodach pod opieką nauczyciela-opiekuna grupy .

Zawodnicy  muszą dostarczyć  zgodę rodzica lub opiekuna prawnego na udział w mitingu , w danej konkurencji do nauczyciela –opiekuna grupy w czasie mitingu.

 Każdy startujący w mitingu uczeń musi posiadać aktualną legitymację szkolną.

 Brak  ważnej legitymacji szkolnej  wyklucza udział w zawodach.

IX. ZASADY ROZGRYWANIA KONKURENCJI:

·         reprezentacja szkoły może liczyć 6 zawodników, którzy startują w każdej z 4 konkurencji,

·         we wszystkich konkurencjach zostaną rozegrane od razu finały lub serie na czas,

·         w danej konkurencji szkoła może wystawić  max. 6 zawodników.

X.PUNKTACJA :

Do punktacji generalnej zaliczonych zostanie najlepszych 5 wyników , uzyskanych łącznie  dla dziewcząt  i chłopców ze wszystkich konkurencji.

XI.NAGRODY :

- klasyfikacja generalna szkół -   za największą liczbę punktów po 4 konkurencjach wg. tabel czwórboju la  w kat. dziewcząt i chłopców łącznie

za miejsca  I – IV – puchary,  za pozostałe miejsca – dyplomy.

- klasyfikacja indywidualna  -  w każdej konkurencji za miejsca :

- I-III – kat. dziewcząt – nagroda rzeczowa + medal,

- I-III  - kat. chłopców – nagroda rzeczowa + medal

XII.ZASADY FINANSOWANIA :- koszty organizacyjne zawodów i nagród pokrywa organizator.

XIII.ORGANIZATOR  ZAPEWNIA :

·         puchary,

·         medale,

·         dyplomy,

·         nagrody rzeczowe,

·         wodę mineralną,

·         słodkie upominki,

·         obsadę sędziowską,

·         obsługę medyczną,

·         numery startowe.

 

 

XIV.POSTANOWIENIA KOŃCOWE :

·         zawodnicy/ki zobowiązani są do wystąpienia w strojach i obuwiu sportowym( obowiązuje długość  kolców 6mm),

·         w biegach obowiązują podwójne numery startowe (na piersiach i na plecach),w pozostałych konkurencjach  jeden numer startowy,

·         za rzeczy zaginione organizator nie odpowiada,

·         sprawy sporne rozstrzyga organizator w porozumieniu z kierownikiem zawodów,

·         w skoku w dal  -  3 próby konkursowe,

·         zawody odbędą się zgodnie z przepisami PZLA,

·         protesty należy zgłaszać w trakcie odbywającej się konkurencji lub maksimum 10 minut po jej zakończeniu,

·         organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności materialnej za rzeczy zaginione w trakcie  zawodów,

·          za szkody wyrządzone przez uczestników wobec innych uczestników , jak i osób trzecich organizator  nie odpowiada,

  • wszyscy uczestnicy startujący w zawodach wyrażają zgodę na przetwarzanie danych osobowych, publikację ich wizerunków 

w  relacjach z przebiegu  zawodów,  zamieszczonych w mediach oraz materiałach promocyjnych organizatorów.

  • zdjęcia, nagrania filmowe oraz wywiady z uczestnikami zawodów mogą być wykorzystywane przez prasę, radio i telewizję.

·         w sprawach spornych decyduje organizator.