R E G U L A M I N

WIOSENNY  RAJD  NORDIC  WALKING

I . CEL IMPREZY

     Promocja zdrowego stylu życia poprzez propagowanie sportu, rekreacji i aktywności ruchowej.

     Propagowanie  formy rekreacyjnej, jaką jest marsz „Nordic Walking”.

     Integracja osób w różnych przedziałach wiekowych.

II. ORGANIZATOR

     Ośrodek Sportu i Rekreacji w Piotrkowie Trybunalskim, Al. 3 Maja 6B,   Tel/fax 44/7327086, 

III.TERMIN

     Zbiórka 13 maja 2017 r., godz. 8.30 (sobota) – Centrum Rekreacyjne, ul. Belzacka 108/110

     IV. START – 13 maja 2017 r., godz.10.00  - OSP w Dąbrowie n/Czarną.

V. TRASA –  9,8 km

OSP Dąbrowa n/Czarną – w kierunku Taraski - dalej w prawo drogą przez las w kierunku Sulejowa - dalej w prawo, następnie w lewo i dalej przy kapliczce w prawo przez Taraskę Góry – dalej przy krzyżu w prawo, następnie drogą asfaltową i dalej w lewo drogą polną i w prawo do OSP Dąbrowa n/Czarną.

V.META – 13 maja 2017r. ok.godz.11.30 –OSP Dąbrowa n/Czarną  -  poczęstunek rajdowy, konkursy z nagrodami – zakończenie ok. godz. 13.00.

VII.ZGŁOSZENIA:  przyjmuje Ośrodek Sportu i Rekreacji w Piotrkowie Trybunalskim   - Centrum Rekreacyjne ,

                                   ul. Belzacka 108/110,  pok. 29 i pok.  15 .

      Zapisy będą przyjmowane do dnia 12.05.2017r.

VIII.ŚWIADCZENIA

·         opieka organizatora.

·         opieka medyczna

·         poczęstunek rajdowy

·         ubezpieczenie

·         nagrody

·         słodki upominek

IX. SPRAWY RÓŻNE

      1.Wpisowe wynosi:  5,- zł. od osoby. 

          Wpisowe nie jest zwracane.

      2.Uczestnicy  rajdu mają obowiązek stosować się do regulaminu, jak również  korzystać wyłącznie

         z wyznaczonej trasy oraz przestrzegać przepisy ruchu drogowego/w przypadku marszu drogą  przeznaczoną dla ruchu kołowego.

      3.Uczestnicy rajdu nie wyprzedzają osoby prowadzącej.

      4. Wszyscy uczestnicy startujący w rajdzie wyrażają zgodę na przetwarzanie danych osobowych i publikację ich

           wizerunków w relacjach  z przebiegu rajdu zamieszczonych w mediach oraz materiałach promocyjnych organizatorów.

      5. Zdjęcia, nagrania filmowe oraz wywiady z uczestnikami rajdu mogą być wykorzystywane przez prasę, radio i telewizję.

       6.Organizator nie odpowiada za  zagubione rzeczy .

      7.Organizator jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej wobec uczestników rajdu.

      8.Każdy uczestnik bierze udział w rajdzie na własną odpowiedzialność.

      10. Zapisanie się do udziału w rajdzie jest jednoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu.

      11. We wszystkich sprawach nie ujętych  w regulaminie decyduje organizator  rajdu, któremu

           przysługuje wyłączne prawo interpretacji regulaminu.

      12.Każdy uczestnik musi posiadać kijki do Nordic Walking.

      13.Każdy uczestnik powinien być wyposażony w przewiewne ubranie , wygodne  obuwie

           (najlepiej za kostkę), skarpety z naturalnego włókna, czapkę.

      14.Impreza odbędzie się bez względu na pogodę.

      15.Ilość miejsc ograniczona!!!

 

Z A P R A S Z A M Y !!!