Pływanie kl.IV,V,VI

Regulamin

I.CEL IMPREZY:

·         profilaktyka uzależnień,

·         wychowywanie w trzeźwości poprzez sport i rekreację ruchową

w wodzie,

·         propagowanie pływania wśród dzieci,

·         promocja zdrowego trybu życia.

II.ORGANIZATOR :

    Ośrodek  Sportu i Rekreacji w Piotrkowie Trybunalskim,

    Miejska Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

    w Piotrkowie Trybunalskim.

III.TERMIN :

      25.04.2018r., godz. 10.00

IV.MIEJSCE :

     Kryta Pływalnia OSiR, ul. Belzacka 106

     tel. 44/7326817

V.ZGŁOSZENIA :

    przyjmuje do dnia 17.04.2018r.

    Kryta Pływalnia OSiR, ul. Belzacka 106, Tel. 44/7326817.

VI. PROGRAM :

·         godz. 9.40 – szkoły zgłoszone do udziału zajmują miejsca

w wyznaczonych sektorach,

·         godz.10.00 –  otwarcie imprezy,

·         godz. 10.15 – rozpoczęcie zawodów,

·         ok. godz. 12.00 – konkurs profilaktyki uzależnień,

·         ok. godz.12.15 -  dekoracja zawodników.

VII.UCZESTNICTWO :

W zawodach mogą uczestniczyć uczniowie pod opieką nauczyciela

 zgłoszeni do dnia 17.04.18r. na załączonych kartach zgłoszeniowych.

Reprezentacja szkoły składa się z 12 uczniów

      6 dziewcząt i 6 chłopców z roczników:

·         2002   kl. IV  - 2 dziewczynki i 2 chłopców

·         2001   kl. V   -  2 dziewczynki i 2 chłopców

·         2000   kl. VI  -  2 dziewczynki i 2 chłopców

UWAGA !!!

Szkoła nie może wystawić więcej niż 4 osoby (2 dziewczynki  i  2 chłopców) z danej kategorii  wiekowej nawet, jeżeli nie przekracza limitu 12 zawodniczek i zawodników we wszystkich kategoriach wiekowych razem, ponieważ pozostali nie będą dopuszczeni do startu.

Szkoła nie musi wystawiać pełnego składu, lecz tym samym zmniejsza szanse na uzyskanie lepszego wyniku w klasyfikacji drużynowej.

VIII.SPOSÓB PRZEPROWADZENIA ZAWODÓW I PUNKTACJA

Zawody  rozgrywane będą seriami na czas w poszczególnych grupach wiekowych          

  ( oddzielnie dziewczynki i chłopcy) na dystansie 25metrów stylem dowolnym;

·         uczestnicy którzy nie potrafią wykonać skoku startowego ze słupka mogą starować z wody,

·         klasyfikacja zawodników zostanie sporządzona na podstawie uzyskanych czasów,

·         o punktacji zawodników i szkół organizator poinformuje uczestników w dniu zawodów ( system punktacji zależy od liczby zgłoszeń).

IX.NAGRODY :

·         za miejsca I - III   dla uczestników w każdej kategorii wiekowej , ( chłopcy i dziewczęta - klasyfikacja indywidualna)    słodkie upominki i medale;

·         dla pozostałych uczestników słodkie upominki

·         za miejsca I – III  dla szkół (klasyfikacja drużynowa)– puchary,

.X.ORGANIZATOR  ZAPEWNIA :

·         ubezpieczenie,

·         opiekę instruktorską,

·         opiekę medyczną,

·         puchary, medale, dyplomy i  słodkie upominki

XI.SPRAWY RÓŻNE :

·         wszyscy uczestnicy zobowiązani są do posiadania strojów kąpielowych i klapek,

·         każdy uczestnik musi posiadać ręcznik,

·         rzeczy wartościowe należy złożyć do depozytu w recepcji,

·         za rzeczy zaginione organizator nie odpowiada,

·         dzieci biorą udział pod opieką opiekunów grup i za zgodą pisemną rodzica, opiekuna prawnego bądź opiekuna grupy, wszyscy  uczestnicy startujący w turnieju wyrażają zgodę na publikację ich wizerunków w  relacjach z przebiegu turnieju  zamieszczanych w mediach oraz  w materiałach promocyjnych organizatorów, wszyscy uczestnicy startujący w turnieju wyrażają  zgodę na zdjęcia, nagrania filmowe oraz wywiady z  nimi, które  mogą być wykorzystywane przez prasę, radio i telewizję, administratorem zebranych danych osobowych jest Ośrodek Sportu  i Rekreacji w Piotrkowie Tryb. rodzice , opiekunowie prawni  dzieci startujących w zawodach    mają prawo do wglądu i poprawiania treści danych osobowych .

·         za niesportowe zachowanie organizator ma prawo wykluczyć drużynę z zawodów,

·         wszystkie sprawy sporne rozstrzyga organizator,

·         we wszystkich sprawach nie ujętych w regulaminie decyduje organizator, któremu przysługuje wyłączne prawo interpretacji regulaminu,

·         wstęp bezpłatny.

 

                      Z A P R A S Z A M Y !!!