REGULAMIN

I MISTRZOSTWA PIOTRKOWA TRYBUNALSKIEGO SKATE I BMX

PATRONAT

PREZYDENT MIASTA PIOTRKOWA TRYBUNALSKIEGO

KRZYSZTOF CHOJNIAK

 I.CEL IMPREZY :

1. Promocja zdrowego stylu życia poprzez propagowanie sportu, rekreacji i aktywności ruchowej.

2.Wyłonienie najlepszych zawodników.

3.Propagowanie uprawiania sportu na  deskorolkach i rowerach.

4.Promocja Piotrkowa Trybunalskiego w Polsce.

II.ORGANIZACJA I OBSŁUGA IMPREZY :

   Ośrodek Sportu i Rekreacji w Piotrkowie Trybunalskim, Al. 3 Maja 6B,

    tel.44/7327086, 44/7326569., www.osirpiotrkow.pl

III.TERMIN : 20 maja  2018r.,

IV.MIEJSCE : SKATE PARK, ul. Belzacka 106.

V. PROGRAM GODZINOWY :

1. Godz. 900- 1000- przyjmowanie zapisów do szkółki SKATE i BMX i kart zgłoszeniowych.

2. Godz. 900- 1200- przyjmowanie zapisów i kart zgłoszeniowych do zawodów  SKATE i BMX

3. Godz.1000 – 1300 – szkółka SKATE i BMX

4. Godz. 1300 – rozpoczęcie zawodów

5. Godz. 1630 – 1700- Best Trick MPG

6.  Godz. 1700- 1730- pokazy 3 riderów  BMX , w tym Mistrz Polski

7. Godz. 1730-1800 – pokazy 3 riderów  SKATE, w tym riderzy z pierwszej piątki w Polsce.

8. Ok. godz. 1800 -  dekoracja najlepszych zawodników

VI.ZGŁOSZENIA : /imię i nazwisko, miejscowość/ przyjmuje Ośrodek Sportu i Rekreacji w Piotrkowie Trybunalskim pod nr Tel. 44/7327086, 697888268 lub można złożyć  osobiście - Ośrodek Sportu

 i Rekreacji w Piotrkowie Trybunalskim,  Centrum Rekreacyjne, ul. Belzacka 108/110, pok.15, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Wzór karty zgłoszeniowej , oświadczenia (osoby pełnoletniej) lub zgody rodzica  na udział w zawodach (osoby niepełnoletnie) znajduje się na stronie internetowej : WWW.osirpiotrkow.pl.

Zapisy również w dniu zawodów w godz.900-1000.

VII.KATEGORIE WIEKOWE:

·         do 16 lat

·         powyżej 16 lat

z podziałem na dwie konkurencje sportowe : SKATE  i  BMX

VIII.WARUNKI UCZESTNICTWA :

W zawodach mogą wziąć udział dzieci, młodzież i dorośli.

Zawodnicy muszą posiadać dokument tożsamości, wypełnioną kartę zgłoszeniową (załącznik nr 1 do niniejszego regulaminu) wraz z oświadczeniem – dotyczy osób pełnoletnich. Zawodnicy niepełnoletni wypełniają kartę zgłoszeniową (załącznik nr 2 niniejszego regulaminu) wraz z oświadczeniem rodzica lub opiekuna prawnego.

Udział w zawodach jest bezpłatny i odbywa się na własne ryzyko o odpowiedzialność.

Warunkiem wzięcia udziału w szkoleniu szkółki SKATE i BMX jest zapoznanie się z niniejszym regulaminem i jego przestrzeganie.

Zajęcia w szkółce odbywają się na własną odpowiedzialność.

Osoby, które nie ukończyły 18 roku życia mogą wziąć udział w zajęciach szkółki wyłącznie pod opieką rodziców, opiekunów lub innych przedstawicieli ustawowych i za pisemną ich zgodą.

Powyższa zgoda oznacza akceptację niniejszego regulaminu.

W czasie zajęć  w szkółce zaleca się używania kasków i ochraniaczy.

W czasie zajęć w szkółce BMX  należy posiadać swój  rower.

Sprzęt na, którym będą odbywać się zajęcia szkółki  oraz zawody musi być sprawny technicznie.

Ryzyko związane z amatorskim i wyczynowym uprawianiem sportu ponosi użytkownik, w związku

z czym, za szkody zarówno na osobie, jak i na mieniu, wynikłe z korzystania z usług szkółki , zawodów i pokazów, właściciel  szkółki, organizatorzy  i  instruktorzy nie ponoszą odpowiedzialności.

Zapisy do udziału w  jednorazowych zajęciach szkółki  do dnia 20.05.2018r. do godz. 1000 w miejscu zawodów.

Liczba uczestników szkółki  ograniczona : szkółka SKATE –  do 10 osób , szkółka BMX – do 10 osób.

IX. ŚWIADCZENIA :

·         opieka organizatora

·         karetka pogotowia wraz z obsługą medyczną

·         profesjonalna  obsada sędziowska

·          Best Trick MPG (2 x 20 min)

·         pokazy profesjonalnych riderów (BMX 30 min- 3 riderów, w tym Mistrz Polski, SKATE- 30 min – 3 riderów z pierwszej piątki z Polski)

·         szkółka SKATE  dla amatorów(2 x 45 min – zapewniamy sprzęt : deski, kaski, ochraniacze)

·         szkółka BMX 2 x 45 min - zapewniamy kaski i ochraniacze –uczestnicy muszą posiadać  rowery

·         nagrody rzeczowe

·         puchary

·         koszulki

·         ubezpieczenie NW

·         woda mineralna, batony

X.NAGRODY:

1.      Kat. do 16 lat – miejsce I, II, III – puchary  i nagrody rzeczowe w dwóch konkurencjach sportowych : SKATE i BMX.

2.      Kat. powyżej 16 lat – miejsca I, II, III – puchary  i nagrody rzeczowe w dwóch konkurencjach sportowych: SKATE i BMX.

3.      Wyłonienie najlepszych trzech zawodników z Piotrkowa Trybunalskiego  w SKATE i BMX.

4.      Drobne upominki dla widzów.

5.      Dzika Karta Polish Skate Federation.

6.      Nagroda finansowa Best Trick MPG.

XI. POSTANOWIENIA KOŃCOWE :

1.Uczestnicy zawodów mają obowiązek stosować się do niniejszego regulaminu.

2.Dzieci i młodzież do lat 18 muszą przedłożyć organizatorom  pisemną zgodę rodziców bądź opiekunów prawnych na udział w zawodach.

3.Wszyscy zawodnicy zobowiązani są do  bezwzględnego podporządkowania się decyzjom sędziów i organizatorom zawodów.

4. Organizator jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej z tytułu organizacji imprez.

5. Uczestnik oświadcza, że stan jego zdrowia umożliwia mu udział w zawodach.

6. Zapisanie się do udziału w zawodach jest jednoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu.

8. Każdy zawodnik zobowiązany jest posiadać sprawny technicznie sprzęt ( deskorolki i rowery).

9.Wskazane jest posiadanie kasku i kompletu ochraniaczy.

10.Wszyscy zawodnicy pełnoletni biorą udział w zawodach na własne ryzyko i odpowiedzialność.

11. Zawodnicy niepełnoletni biorą udział w zawodach za zgodą pisemną i na odpowiedzialność  oraz pod opieką rodziców bądź opiekunów prawnych.

12.Wszyscy  uczestnicy startujący w zawodach wyrażają zgodę na publikację ich wizerunków w  relacjach z przebiegu zawodów  zamieszczanych w mediach oraz  w materiałach promocyjnych organizatorów,

13. Wszyscy uczestnicy startujący w zawodach wyrażają  zgodę na zdjęcia, nagrania filmowe oraz wywiady z  nimi, które  mogą być wykorzystywane przez prasę, radio i telewizję,

14. Administratorem zebranych danych osobowych jest Ośrodek Sportu  i Rekreacji w Piotrkowie Tryb.

15. Osoby pełnoletnie, biorące udział w zawodach oraz rodzice , opiekunowie prawni  dzieci startujących w zawodach  mają prawo do wglądu i poprawiania treści danych osobowych .

16. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za zaistniałe w trakcie zawodów wypadki i ich skutki oraz za  uszkodzenia sprzętu i za rzeczy zaginione.

17.Zabrania się wnoszenia na teren imprezy broni wszelkiego rodzaju, innych niebezpiecznych przedmiotów , materiałów wybuchowych, środków odurzających, substancji psychotropowych i napojów alkoholowych.

18. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w programie zawodów.

19.Każdy , kto bierze udział w imprezie jako zawodnik oraz publiczność winien zachowywać się tak, aby nie szkodził innemu uczestnikowi.

20. We wszystkich sprawach spornych nie ujętych w regulaminie decyduje organizator zawodów w porozumieniu z sędzią głównym , którym przysługuje wyłączne prawo interpretacji regulaminu.

21. W przypadku złej pogody impreza zostanie przeniesiona na inny termin.