WYCIECZKA  ROWEROWA

„PIOTRKOWSKI PRZEMYSŁ XXI WIEKU”

Patronat

PREZYDENT MIASTA PIOTRKOWA TRYBUNALSKIEGO

KRZYSZTOF CHOJNIAK

REGULAMIN

I.                   CEL  IMPREZY

Popularyzacja turystyki  rowerowej, aktywnej formy wypoczynku, promocja zdrowego trybu życia oraz poznawanie zakładów pracy XXI wieku w  Piotrkowie Trybunalskim.

II.                ORGANIZATOR

Ośrodek Sportu i Rekreacji w Piotrkowie Trybunalskim.

III.             TERMIN : 29 WRZEŚNIA 2018 R.

- zbiórka – godz. 9.30

- start – 10.00

- dotarcie do mety – godz. 13.00 ( Firma HAERING POLSKA Sp. z o.o., ul. Antona Haeringa 14)

       IV.           MIEJSCE ZBIÓRKI I STARTU :  RYNEK TRYBUNALSKI

V.                ZGŁOSZENIA DO DNIA 28.09.2018R. DO GODZ. 14.00 – pokój nr 29 i 15 – Centrum Rekreacyjne,

 ul. Belzacka 108/110 lub osobiście przed startem wycieczki w godz. 9.30-10.00.

VI.             ZASADY WYCIECZKI ROWEROWEJ

- każdy z uczestników wycieczki otrzymuje na starcie listę zawierającą wykaz 16 zakładów pracy z terenu

  Piotrkowa Trybunalskiego  wraz z adresami;

- po starcie zadaniem uczestnika jest odwiedzenie co najmniej 5-ciu zakładów pracy (przy każdym będzie

  czekał pracownik obsługi wycieczki, który potwierdzi pieczątką odwiedziny danego zakładu pracy);

-odwiedzenie 5-ciu zakładów pracy upoważnia uczestnika do wzięcia udziału na mecie  w konkursie

  z nagrodami z wiedzy o zakładach pracy XXI wieku  z  Piotrkowa Trybunalskiego;

- po starcie uczestnik dowolnie i indywidualnie wybiera trasę przejazdu;

- podczas przejazdu od startu do mety, a tym samym poruszania się od jednego zakładu pracy do drugiego,

  uczestnicy wycieczki mają obowiązek stosowania się do przepisów ruchu drogowego;

- na mecie każdy uczestnik otrzymuje poczęstunek rajdowy.

      VII.          WARUNKI UCZESTNICTWA

1.      Uczestnikiem wycieczki rowerowej może być osoba dorosła, młodzież i dzieci.

2.      Osoby niepełnoletnie mogą wziąć udział w wycieczce rowerowej wyłącznie pod opieką rodzica,

 opiekuna prawnego bądź opiekuna grupy (grupa ta  może  liczyć maksymalnie 15 osób)

 za ich wyłączna zgodą na piśmie.

3.      Opiekun wypełnia oświadczenie na udział w wycieczce rowerowej, oświadczenie o sprawowaniu opieki

nad niepełnoletnim uczestnikiem w czasie wycieczki.

4.      Osoba pełnoletnia wypełnia oświadczenie – zgodę  na udział  w wycieczce rowerowej.

5.      Każdy uczestnik wycieczki rowerowej przed startem  ma obowiązek zapoznania się z regulaminem niniejszej imprezy rekreacyjnej (regulamin dostępny jest na stronie internetowej  www.osirpiotrkow.pl, jak również

w wersji  papierowej w Centrum Rekreacyjnym, ul. Belzacka 108/110 w Piotrkowie Trybunalskim,

pok. 29 i 15 oraz w wersji papierowej na starcie wycieczki rowerowej.

VIII.       OBOWIĄZKI UCZESTNIKA WYCIECZKI ROWEROWEJ

1.Przestrzeganie przepisów o ruchu drogowym.

2.Przestrzeganie regulaminu wycieczki rowerowej.

3.Posiadanie dokumentu tożsamości oraz karty rowerowej  lub innego dokumentu, który jest gwarancją

    posiadania niezbędnej wiedzy i umiejętności poruszania się po drogach.

4.Wycieczka rowerowa będzie odbywała się  przy nieograniczonym ruchu drogowym. Wszyscy uczestnicy wycieczki

    muszą zachować szczególną ostrożność i zobowiązują się bezwzględnie przestrzegać przepisy o ruchu

    drogowym.

5.Każdy manewr na drodze musi być przeprowadzony z upewnieniem się o możliwości bezpiecznego jego

    wykonania oraz odpowiednio wcześniej  zasygnalizowany.

6.Podczas postoju nie należy tarasować drogi. Postoje należy organizować poza jezdnią.

7.W przypadku braku możliwości kontynuowania dalszej jazdy z powodu awarii lub innej przyczyny, uczestnik zgłasza to do organizatora wycieczki rowerowej pod wyznaczony nr tel. 697888268.

       IX.          POSTANOWIENIA KOŃCOWE

                       1.Organizator nie ponosi  odpowiedzialności  względem uczestników wycieczki rowerowej za szkody osobowe,

      rzeczowe i majątkowe, które wystąpią przed , w trakcie lub po wycieczce rowerowej.

                      2.Organizator nie ponosi odpowiedzialności materialnej za rzeczy zaginione w trakcie wycieczki rowerowej.

                      3.Za szkody wyrządzone przez uczestników wycieczki rowerowej wobec innych uczestników, jak i osób trzecich

                         organizator nie odpowiada.

                       4.Organizator nie bierze żadnej odpowiedzialności za ewentualne kolizje i wypadki  spowodowane przez

                           uczestników wycieczki rowerowej.

                       5.Organizator nie ponosi odpowiedzialności za powrót uczestników wycieczki rowerowej z mety  do domów.

                       6.Wycieczka rowerowa odbędzie się bez względu na warunki atmosferyczne.

                       7.Uczestnicy wycieczki rowerowej startują na własną odpowiedzialność.

                       8.Uczestnicy wycieczki rowerowej ponoszą odpowiedzialność cywilną i prawną  za wszystkie szkody wyrządzone.

                       9.Przez akceptację niniejszego regulaminu uczestnicy wycieczki rowerowej zrzekają się  prawa dochodzenia prawnego

                          lub zwrotnego od organizatora w razie wypadku lub szkody związanej z wycieczką.

                      10.Uczestnicy ponoszą pełną odpowiedzialność za przestrzeganie zasad bezpieczeństwa podczas

                           pokonywania trasy oraz w przejeździe, w ramach wycieczki rowerowej.

                      11.Zaleca się jazdę w sztywnym kasku.

                      12.W czasie całej  imprezy obowiązuje bezwzględny zakaz spożywania alkoholu.

                      13. Za skutki naruszenia przepisów Kodeksu Drogowego i innych przepisów prawa uczestnik odpowiada

                             osobiście.

                      14.Wszyscy uczestnicy startujący  w wycieczce rowerowej  wyrażają zgodę na przetwarzanie danych osobowych,

                      15.Wszyscy uczestnicy startujący w wycieczce rowerowej wyrażają zgodę na publikację ich wizerunków

                            w relacjach z przebiegu niniejszej imprezy  zamieszczanych w mediach oraz  w materiałach

                            promocyjnych organizatorów.

                      16. Wszyscy uczestnicy startujący w wycieczce rowerowej wyrażają zgodę na zdjęcia, nagrania filmowe oraz wywiady

                             z  nimi, które  mogą być wykorzystywane przez prasę, radio i telewizję.

                      17.Administratorem zebranych danych osobowych jest Ośrodek Sportu i Rekreacji w Piotrkowie Tryb.

                      18.Rodzice , opiekunowie prawni  dzieci startujących w wycieczce rowerowej  oraz pełnoletni uczestnicy  mają prawo

                           do wglądu i poprawiania treści danych osobowych .

                      19.Organizator nie pobiera wpisowego za udział w wycieczce rowerowej.

                      20.Ostateczna interpretacja regulaminu należy do organizatorów. W sprawach sporny decyzja

                            organizatorów jest decyzją ostateczną. Nieznajomość regulaminu nie zwalnia uczestników od jego

                            przestrzegania.