„WYCIECZKA ROWEROWA

  z OSiR-em”

25 MAJA 2019 R.

PATRONAT

PREZYDENT MIASTA

PIOTRKOWA TRYBUNALSKIEGO

KRZYSZTOF CHOJNIAK

R E G U L A M I N

 

I CEL IMPREZY

Popularyzacja turystyki rowerowej, aktywnej formy wypoczynku, promocja zdrowego stylu życia oraz poznawanie terenów powiatu piotrkowskiego.

II NAZWA IMPREZY

Wycieczka rowerowa z OSiR-em

III ORGANIZATOR

Ośrodek Sportu i Rekreacji w Piotrkowie Trybunalskim.

Miejska Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Piotrkowie Trybunalskim.

IV TERMIN  - 25 maja  2019 r. –zbiórka – godz. 9.00, start – 25.05.2019r., godz. 9.30 – Piotrków Trybunalski, ul. Wolborska (parking przy restauracji „Leśna”).

V. TRASA WYCIECZKI – długość trasy –  ok. 20 km – Piotrków Trybunalski, ul. Wolborska (parking przy restauracji „Leśna” – dalej  kierunek Meszcze – dalej drogą do Proszenia, następnie pod wiaduktem i prosto, dalej – skręt w prawo, dalej po 2,3 km skręt w prawo  i   drogą leśną, dalej w lewo i prosto, następnie w prawo i Wlewo do Osady Leśnej w Kole

-  półmetek – postój (poczęstunek rajdowy, konkursy z nagrodami).

Powrót : Osada Leśna w Kole drogą pożarową do drogi  Polichno – Piotrków i parking przy restauracji „Leśna”  – meta, zakończenie ok. godz. 13.30.

VI. WPISOWE

7 zł – osoba dorosła.

Wpisowe rodzinne – rodzic, opiekun – 5zł., dziecko – 1 zł.

ZAPISY DO DNIA 24 .05. 2019 ROKU , DO GODZ. 14.00.

VII. WARUNKI UCZESTNICTWA

1. Uczestnikiem rajdu rowerowego może być osoba, która spełni następujące warunki:

a) osoby niepełnoletnie  mogą wziąć udział w rajdzie rowerowym wyłącznie

pod stałą opieką  rodzica, opiekuna prawnego  bądź opiekuna grupy.

b) każdy uczestnik przed startem  ma obowiązek zapoznać się z regulaminem.

Regulamin dostępny jest na stronie internetowej www.osirpiotrkow.pl,  jak również w wersji wydrukowanej w Centrum Rekreacyjnym przy ul.  Belzackiej  108/110

w Piotrkowie Trybunalskim , pok. 29 i 15

c) zgłoszenia osobiście przyjmuje się do dnia 24.05.2019 r., do godz. 14.00  – pokój nr  29 i 15 , Centrum Rekreacyjne , ul. Belzacka 108/110 .

d) regulamin do pobrania w wersji elektronicznej lub wydrukowanej) w Centrum Rekreacyjnym, ul. Belzacka 108/110 oraz załączniki do regulaminu :

- mapka z wytyczoną trasą,

- oświadczenie o udziale osoby dorosłej,

- zgoda na udział  osoby niepełnoletniej,

-oświadczenie opiekuna grupy osób niepełnoletnich.

VIII OBOWIĄZKI UCZESTNIKA RAJDU

1. Przestrzeganie regulaminu wycieczki.

2. Posiadanie dokumentu  tożsamości oraz karty rowerowej lub innego dokumentu, który

jest gwarancją posiadania niezbędnej wiedzy i umiejętności poruszania się po

drogach.

3. Wycieczka będzie się odbywać przy nieograniczonym ruchu drogowym. Wszyscy

uczestnicy rajdu muszą zachować szczególną ostrożność i zobowiązują się

bezwzględnie przestrzegać przepisy o ruchu drogowym.

4. Impreza odbędzie się bez względu na warunki atmosferyczne.

5. Uczestnicy rajdu poruszają się maksymalnie w 15 osobowych grupach. W skład

każdej z grup wchodzi po dwóch opiekunów.

6. Odstępy między poszczególnymi grupami muszą wynosić nie mniej niż 200 m.

7. Należy jechać równo i spokojnie w szyku. Niedopuszczalne jest tarasowanie i ciągłe

zmiany pozycji.

8. Każdy manewr na drodze musi być przeprowadzony z upewnieniem się o możliwości

bezpiecznego jego wykonania oraz odpowiednio wcześniej zasygnalizowany.

9. Podczas postoju nie należy tarasować drogi. Postoje należy organizować poza

jezdnią.

10. W przypadku braku możliwości kontynuowania dalszej jazdy z powodu awarii lub

innej przyczyny, uczestnik zgłasza się do opiekunów swojej grupy.

11. Zabrania się oddalania lub opuszczania rajdu bez uprzedniego powiadomienia

jednego z opiekunów swojej grupy.

12. Uczestnicy rajdu biorą odpowiedzialność  za właściwy stan techniczny rowerów,

wszelkie ewentualne naprawy sprzętu i inne sytuacje wymagające postoju muszą

odbywać się w bezpiecznym miejscu, na poboczu nie tarasując przejazdu innym

uczestnikom.

13. Wszyscy uczestnicy proszeni są o niezaśmiecanie trasy rajdu i szczególną troskę

o środowisko naturalne.

14. O godz. np.12 wszyscy uczestnicy rajdu są zobowiązani stawić się do opiekunów

grup na umówione wcześniej miejsce, celem wspólnego powrotu. Osoby (dotyczy

wyłącznie osób pełnoletnich), które nie stawią się na umówioną zbiórkę, wracają we

własnym zakresie, a organizator i opiekun grupy nie ponosi za nie żadnej

odpowiedzialności. Opiekun grupy zobowiązany jest przekazać wszystkim

uczestnikom informacje o czasie i miejscu zbiórki. Uczestnicy rajdu w ramach grupy

mogą wcześniej opuścić teren wyznaczonego półmetku – decyduje o tym opiekun grupy.

W sytuacji, gdy uczestnik pełnoletni chce wcześniej opuścić miejsce zbiórki, musi

bezwzględnie poinformować o tym opiekuna grupy.

IX. OBOWIĄZKI ORGANIZATORA

1. Organizator, wszystkie osoby z nim współpracujące, a także osoby związane

z przeprowadzeniem i organizacją imprezy, nie ponoszą odpowiedzialności

względem uczestników za szkody osobowe, rzeczowe i majątkowe, które wystąpią

przed, w trakcie lub po rajdzie rowerowym.

2. Organizator nie ponosi odpowiedzialności materialnej  za rzeczy zaginione w trakcie

imprezy.

3. Za szkody wyrządzone przez uczestników wobec innych uczestników , jak i osób

trzecich organizator nie odpowiada.

4. Organizator nie bierze żadnej odpowiedzialności za ewentualne kolizje i wypadki

spowodowane przez uczestników rajdu i w konkursach rowerowych ,w których brali oni

udział.

5. Udział w rajdzie jest dobrowolny i każdy uczestnik startuje na własną

odpowiedzialność, niezależnie od warunków pogodowych zastanych na trasie.

6. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za powrót uczestników z mety rajdu do

domów.

 

X. ŚWIADCZENIA DLA UCZESTNIKÓW

1. Wszyscy uczestnicy rajdu otrzymują:

a) prawo udziału w rajdzie i mapkę z  wyznaczoną trasą;

b) talon spożywczy na bezpłatny posiłek:

c) ubezpieczenie NW;

d) możliwość wzięcia udziału w konkursach sportowo-rekreacyjnych z nagrodami, organizowanymi na półmetku.

XI. OCHRONA ŚRODOWISKA NATURALNEGO

1. Uczestnicy winni szanować środowisko naturalne, jechać tylko po oficjalnie

wytyczonej trasie.

2. Uczestnicy nie mogą zanieczyszczać terenu i pozostawiać śmieci na trasie rajdu.

3. Zabrania się używania szklanych pojemników w pobliżu i na trasie rajdu.

XII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Uczestnicy rajdu startują na własną odpowiedzialność.

2. Uczestnicy ponoszą odpowiedzialność cywilną i prawną za wszystkie szkody. Przez

akceptację niniejszego regulaminu uczestnicy zrzekają się prawa dochodzenia

prawnego lub zwrotnego od organizatora lub jego zleceniobiorców w razie wypadku

lub szkody związanej z rajdem.

3. Uczestnicy ponoszą pełną odpowiedzialność  za przestrzeganie zasad

bezpieczeństwa podczas pokonywania trasy  oraz w przejeździe, w ramach

rajdu rowerowego.

4. Zaleca się jazdę w sztywnym kasku.

5. W czasie całej imprezy obowiązuje bezwzględny zakaz spożywania alkoholu.

6. Za skutki naruszenia przepisów Kodeksu Drogowego i innych przepisów prawa

uczestnik odpowiada osobiście.

7. Wszyscy uczestnicy startujący  w rajdzie  wyrażają zgodę na przetwarzanie danych osobowych,

 8. Wszyscy uczestnicy startujący w rajdzie wyrażają zgodę na publikację ich wizerunków

w relacjach z przebiegu niniejszej imprezy  zamieszczanych w mediach oraz  w materiałach promocyjnych organizatorów.

9.  Wszyscy uczestnicy startujący w rajdzie wyrażają zgodę na zdjęcia, nagrania filmowe oraz wywiady z  nimi, które  mogą być wykorzystywane przez prasę, radio i telewizję.

10. Administratorem zebranych danych osobowych jest Ośrodek Sportu i Rekreacji

w Piotrkowie Tryb..

11.Rodzice , opiekunowie prawni  dzieci startujących w rajdzie  oraz pełnoletni zawodnicy  mają prawo do wglądu i poprawiania treści danych osobowych .

12. Ostateczna interpretacja regulaminu należy do organizatorów. W sprawach spornych

decyzja organizatorów jest decyzją ostateczną. Nieznajomość regulaminu nie zwalnia uczestników od jego przestrzegania.

13. Impreza odbędzie się bez względu na pogodę.

14. Wpisowe nie będzie zwracane.

UWAGA !

ILOŚĆ MIEJSC OGRANICZONA!

 

Z A P R A S Z A M Y !!!