REGULAMIN

Szkolna liga szachowa 2019 r. Szkół Podstawowych

1. ORGANIZATOR

 

Ośrodek Sportu i Rekreacji w Piotrkowie Trybunalskim

Miejska Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

2. MIEJSCE ZAWODÓW

Piotrków Tryb. OSiR  Centrum Rekreacyjne ul. Belzacka 108/110

3. CEL TURNIEJU

- Wyłanianie drużynowych i indywidualnych mistrzów Piotrkowa Trybunalskiego szkół podstawowych

w szachach szybkich

- rozwój intelektualny dzieci i młodzieży

- promowanie zdrowego stylu życia

- popularyzacja  królewskiej gry wśród dzieci

- propagowanie zdrowego stylu życia

- wychowywanie w trzeźwości poprzez sport i rekreację

4. ZGŁOSZENIA

na karach zgłoszeniowych potwierdzonym podpisem Dyrektora Szkoły

do dnia 14.10.2019 r.- Centrum Rekreacyjne ul. Belzacka 198/110 Piotrków Tryb.

5. UCZESTNICTWO

- prawo startu mają uczniowie szkół podstawowych  z terenu miasta Piotrkowa Trybunalskiego

6. SYSTEM ROZGRYWEK

   

Zawody zostaną przeprowadzone w trzech turniejach indywidualnych w terminach

- 18.10.2019 r.         - 07.02.2020 r.

- 15.11.2019 r.         - 06.03.2020 r.

- 13.12.2019 r.         - 17.04.2020 r. - (zakończenie)

- Początek gier godz.10:00 ( odprawa techniczna 9:30 )

- Każdy turniej rozgrywany zostanie systemem szwajcarskim na dystansie 7-miu  rund

- Tempo gry 10 minut na partie dla zawodnika

- Po klasyfikacji drużynowej będzie się liczyć suma punktów z turniejów indywidualnych  (dwóch chłopców i jedna

dziewczynka )

 - Zawody zostaną przeprowadzone odrębnie dla chłopców i dziewcząt

- Każda szkoła może zgłosić 2 chłopców i 1 dziewczynka z zaznaczeniem,którzy zawodnicy grają w I drużynie

7. NAGRODY

- Po ostatnim turnieju zwycięskie szkoły otrzymają puchary ,szachy dla trzech najlepszych miejsc

- W klasyfikacji indywidualnej przewidziane nagrody rzeczowe za miejsca I,II,III dla zawodników

8. SPRAWY RÓŻNE

- Wszyscy uczestnicy w turnieju wyrażają zgodę na przetwarzanie danych osobowych

- Dane osobowe po 14 dniach ulegają zniszczeniu

- Wszyscy uczestnicy biorący udział w turnieju wyrażają zgodę na publikację ich wizerunku w relacjach z przebiegu imprezy zamieszczoną w materiałach promocyjnych organizatorów

- Wszyscy uczestnicy biorący udział w turnieju wyrażają zgodę na zdjęcia,nagrania filmowe oraz wywiady z nimi,które mogą być wykorzystane przez radio i telewizję

- Administratorem zebranych danych osobowych jest Ośrodek Sportu i Rekreacji w Piotrkowie Tryb.

-  Organizator ma prawo do ostatecznej interpretacji regulaminu.

- Wymagane jest od uczestników obuwie zastępcze