REGULAMIN

,,Tropem Wilczym.

Bieg Pamięci Żołnierzy Wyklętych” 

 

   I. CEL IMPREZY:

 

       1. Propagowanie postaw patriotycznych wśród mieszkańców miasta Piotrkowa Trybunalskiego.

       2. Krzewienie kultury fizycznej i rekreacji.

       3. Integracja społeczeństwa.

       4. Promocja miasta i regionu.

 

  II. ORGANIZATOR I REALIZATOR PROJEKTU:

       1. Fundacja Wolność i Demokracja

 

 III. ORGANIZATOR LOKALNY:

 

       1. Miasto Piotrków Trybunalski.

            

 IV. WSPÓŁORGANIZATOR:

       1. Ośrodek Sportu i Rekreacji w Piotrkowie Trybunalskim

   V. MIEJSCE:

 

        Start i meta – ul. Żwirki, okolice ronda im. Żołnierzy Wyklętych w Piotrkowie Trybunalskim.

 

  VI. TERMIN:

 

        1 marca 2020r. – start około godziny 12:00, po oficjalnych uroczystościach.

 

 VII. TRASA:

 

        Bieg przeprowadzony zostanie na dystansie 1963 m.

        Start - nastąpi od  ronda im. Żołnierzy Wyklętych, ul. Żwirki, dalej ul. Żwirki  do  Stadionu Miejskiego OSiR

        w Piotrkowie Trybunalskim przy ul. Żwirki 6. , następnie na stadionie bieg po bieżni – 1 okrążenie.

        Powrót  chodnikiem wzdłuż ulicy Żwirki w kierunku Parku Miejskiego,  następnie nastąpi skręt w prawo

        w  pierwszą bramę do parku im. ks. Józefa Poniatowskiego, bieg po wytyczonych alejkach parkowych do

        ul. Żwirki przy rondzie  im. Żołnierzy Wyklętych - meta.

 

VIII. UCZESTNICY:

 

        Wszyscy, którzy chcą uczcić pamięć Żołnierzy Wyklętych.

        Ilość  darmowych pakietów startowych ograniczona (400 szt.)

        Opłaty wpisowego nie pobieramy!
       

  IX. ZGŁOSZENIA:

 

        W dniu imprezy tj. 1.03.2020r., w biurze biegu w godzinach 9:30-11:30 – parking u zbiegu ulic: Żwirki

        i Roosevelta (naprzeciwko Szpitala Rejonowego w Piotrkowie Trybunalskim).

 

   X. POSTANOWIENIA KOŃCOWE:

 

       1. Udział w biegu jest nieodpłatny. 

       2. Uczestnicy otrzymują pakiet startowy.

       3. W biegu mogą wziąć udział dzieci, młodzież, osoby pełnoletnie oraz osoby niepełnosprawne:

            - osoby niepełnoletnie mogą brać udział w biegu za zgodą pisemną rodzica, bądź opiekuna prawnego,

            - osoby pełnoletnie mogą brać udział w biegu na własną odpowiedzialność po złożeniu stosownego oświadczenia.

       4.Każdy uczestnik biegu ma obowiązek zapoznać się z regulaminem niniejszej imprezy rekreacyjnej.

       5. Za grupy zorganizowane odpowiedzialność ponoszą  opiekunowie grup.

       6. Za uczestników niepełnoletnich, indywidualnych ponoszą odpowiedzialność rodzice bądź opiekunowie prawni.

       7. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne kontuzje uczestników oraz za zagubione rzeczy, 

           powstałe przed, po lub w trakcie trwania biegu.       

       8. Każdy uczestnik bierze udział w biegu na własną odpowiedzialność po podpisaniu oświadczenia o braku

           przeciwwskazań do biegu. 

       9. Wszyscy uczestnicy startujący  w biegu wyrażają zgodę na przetwarzanie danych osobowych,

     10. Wszyscy  uczestnicy startujący w biegu wyrażają zgodę na publikację ich wizerunków w  relacjach z przebiegu

            niniejszej imprezy  zamieszczanych w mediach oraz  w materiałach promocyjnych organizatorów.

     11.  Wszyscy uczestnicy startujący w biegu wyrażają  zgodę na zdjęcia, nagrania filmowe oraz wywiady z  nimi,

             które  mogą być wykorzystywane przez prasę, radio i telewizję.

     12. Administratorem zebranych danych osobowych jest Ośrodek Sportu  i Rekreacji w Piotrkowie Tryb.

     13. Organizator zastrzega sobie prawo ostatecznej interpretacji regulaminu oraz rozstrzygania kwestii spornych

           nie objętych niniejszym regulaminem.