R E G U L A M I N

ZABAWA „PRZEBIERAŃCÓW”  NA LODZIE

dla dzieci i młodzieży szkolnej, rocznik 2013-2008, 2007-2004

w ramach kampanii „Zachowaj trzeźwy umysł”

 

I.CEL IMPREZY:

·         Wychowywanie w trzeźwości poprzez rekreację ruchową.

·         Promocja zdrowego stylu życia poprzez aktywność ruchową.

·         Propagowanie jazdy na łyżwach.

·         Popularyzacja gier i zabaw na lodzie .

II.ORGANIZATOR:

Ośrodek Sportu i Rekreacji w Piotrkowie Trybunalskim, Al. 3 Maja 6B.

Tel. 44/7327086.

Miejska  Komisja  Rozwiązywania  Problemów  Alkoholowych w Piotrkowie Trybunalskim

III.TERMIN: 25.02.2020 R./wtorek/ , godz.10.00 - 12.00

IV.ZGŁOSZENIA: do 24.02.2020r. przyjmuje Ośrodek Sportu i Rekreacji w Piotrkowie Trybunalskim – Centrum Rekreacyjne, ul. Belzacka 108/110, pok. 29 i 15, tel . 44/7327086.

V.PROGRAM IMPREZY:

               -konkurs profilaktyki uzależnień

- slalom  łyżwiarski /sztafeta 5 osobowa/,

- wybór najciekawszego stroju,

- wspólna zabawa przy muzyce.

VI.NAGRODY:

·         za zajęcie pierwszych 3 miejsc  w slalomie łyżwiarskim:  dla szkół -  puchary, dla zawodników   - medale i nagrody rzeczowe ,

·         za najciekawszy strój damski – nagroda rzeczowa,

·         za najciekawszy strój męski – nagroda rzeczowa,

·          dla uczestników przewidziano gorącą herbatę i  słodki poczęstunek.

VII.SPRAWY RÓŻNE:

·         Każdy uczestnik imprezy musi posiadać umiejętności jazdy na łyżwach w stopniu dobrym ,

·         Każdy uczestnik imprezy musi być „przebrany” w strój, bądź posiadać przynajmniej jeden element przebrania w postaci, np. maski ,nakrycie głowy, itp.

·         Dzieci i młodzież do lat 18 biorą udział pod opieką rodziców, opiekunów prawnych,

 bądź opiekunów grup.

·         Osoby  niepełnoletnie mogą uczestniczyć  w w/w imprezie za zgodą pisemną   rodzica bądź opiekuna prawnego.

·         Organizator zapewnia:

- ubezpieczenie,

 - opiekę instruktorską,

- opiekę medyczną,

- puchary ,

- medale,

- nagrody,

-słodki poczęstunek.

·         Za rzeczy zaginione organizator nie odpowiada.

·         Wszyscy uczestnicy startujący w turnieju wyrażają zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych.

·          Wszyscy uczestnicy startujący w turnieju wyrażają zgodę na publikację swoich wizerunków

·          w relacjach z przebiegu zawodów  zamieszczonych w mediach oraz materiałach  promocyjnych organizatorów.

·          Wszyscy uczestnicy startujący w turnieju  wyrażają zgodę na wykorzystanie  przez radio, prasę

 i telewizję zdjęć, nagrań filmowych , wywiadów z  nimi, przeprowadzonych w czasie turnieju.

·         Administratorem zebranych danych osobowych jest Ośrodek Sportu i Rekreacji w Piotrkowie Tryb.

·         Wszystkie sprawy sporne nieujęte w regulaminie rozstrzyga organizator imprezy.

·         We wszystkich sprawach nieujętych w regulaminie decyduje organizator imprezy,

  któremu przysługuje wyłączne prawo interpretacji regulaminu.

Liczba uczestników ograniczona.

Wstęp bezpłatny !!!

Z A P R A S Z A M Y !!!