REGULAMIN

MIKOŁAJKOWE GRY I ZABAWY W WODZIE

DLA  6 -LATKÓW

 w ramach kampanii „Zachowaj trzeźwy umysł”

 

I.                   CEL  IMPREZY:

·         wychowywanie w trzeźwości poprzez sport i rekreację  ruchową w wodzie,

·         promocja zdrowego trybu życia poprzez aktywność ruchową w wodzie wśród dzieci.

·         propagowanie  pływania wśród dzieci,

·         popularyzacja gier i zabaw w wodzie.

II.                ORGANIZATOR:

                  Ośrodek Sportu i Rekreacji w Piotrkowie Trybunalskim,

                  Miejska Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

III.              TERMIN: 1.12.2017 r., godz.10.00

IV.             MIEJSCE: Kryta Pływalnia, ul. Belzacka 106

V.                ZGŁOSZENIA: w  grach i zabawach w wodzie mogą startować dzieci 6-letnie piotrkowskich przedszkoli  i  szkół podstawowych ,  zgłoszone przez  Dyrektora placówki tylko i  wyłącznie na dołączonym druku karty zgłoszeniowej do 30 listopada  2017r. – Kryta Pływalnia, ul. Belzacka 106

Zgłoszenia w innej formie nie będą honorowane.

Każda karta zgłoszeniowa musi zawierać nazwę i pieczątkę placówki , podpis dyrektora , podpis nauczyciela – opiekuna grupy, biorącej udział

 w niniejszych grach i zabawach w wodzie, imię i nazwisko uczestnika .

Wszyscy uczestnicy biorą udział w zawodach pod opieką nauczyciela-opiekuna grupy .

 Nauczyciele-opiekunowie grup muszą pobrać pisemne zgody od rodziców bądź opiekunów prawnych na udział dziecka w grach

i zabawach w wodzie w Krytej Pływalni  OSiR, ul. Belzacka 106 .

Każde placówka może zgłosić do udziału minimalnie jedną sztafetę 6-cio osobową .

W przypadku zgłoszenia do udziału więcej niż jednej drużyny ,do klasyfikacji generalnej będzie punktowana jedna, najlepsza drużyna. Drużyny  poszczególnych placówek współzawodniczą ze sobą w 5 konkurencjach (opis konkurencji  j.n.).

Wszystkie konkurencje rozgrywane będą na torach o długości 10 metrów.

Wszyscy uczestnicy zobowiązani są do wystąpienia w strojach kąpielowych, klapkach (każdy uczestnik posiada ręcznik).

VI.             PROGRAM:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

·         Godz. 9.40 –  przedszkola zgłoszone do udziału ,zajmują miejsca wyznaczonych sektorach .

·         Godz. 10.00 – oficjalne otwarcie imprezy.

·         Godz. 10.15 – rozpoczęcie zawodów (wykaz  konkurencji w załączeniu).

·         Ok. godz. 11.3 0 – wręczenie pucharów ,dyplomów, słodkich upominków.

VII.          KONKURENCJE DLA 6-LATKÓW:

1.WYŚCIGI  Z DESKĄ DO PŁYWANIA:

a/.Start (z wody).

b/.Pływanie lub bieg w wodzie z deską do pływania przed sobą

   do wyznaczonej   linii.

c/.Powrót z deską (dowolnie) na miejsce START – META.

2. WYŚCIGI  Z PIŁKĄ DMUCHANĄ:

a/.Start (z wody).

b/.Bieg z piłką do obręczy położonej na wodzie

    (zostawienie piłki wewnątrz obręczy).

c/.Powrót na miejsce STARTU bez piłki.

d/.Następna osoba biegnie do obręczy bez piłki – powrót z piłką

    na miejsce   START – META

3.WYŁAWIANIE KRĄŻKÓW NA CZAS:

a/.Start (z wody).

b/.Na sygnał dzieci jak najszybciej szukają i wyciągają krążki z dna

   (oddają je prowadzącemu).

4.WYŚCIGI W RZĘDACH:

a/.Start (z wody).

b/.Bieg w wodzie do przeszkody  (pływający kwadrat o boku 1,2 m).

c/.Przejście pod  (wodą) jednym bokiem kwadratu.

d/.Ze środka kwadratu przejście pod ( wodą) drugim bokiem.

e/.Przejście do wyznaczonej linii.

f/.Powrót na miejsce START-META.

5.RZUT DO CELU:

a/.Start (z wody).

b/.Rzut do celu (obręcz położona na wodzie) krążkiem.

c/.Wyjście z wody.

d/.Następny zawodnik startuje z wody (po wyjściu poprzedzającego).

VIII.         NAGRODY:

·         Dla przedszkoli i szkół podstawowych – puchary i nagrody  rzeczowe.

·         Dla wszystkich uczestników medale za udział i słodkie upominki.

IX.             ORGANIZATOR  ZAPEWNIA :

·         ubezpieczenie

·         opiekę instruktorską

·         opiekę medyczną

·         puchary, medale, nagrody rzeczowe, słodkie upominki

X.                SPRAWY RÓŻNE:

·         Rzeczy wartościowe należy złożyć do depozytu w recepcji.

·         Za rzeczy zaginione organizator nie odpowiada.

·         Wszyscy uczestnicy biorący udział w grach i zabawach w wodzie  wyrażają zgodę na przetwarzanie  danych osobowych,

        Wszyscy  uczestnicy biorący udział w grach i zabawach w wodzie wyrażają zgodę na

         publikację ich wizerunków  w relacjach  z przebiegu niniejszej imprezy  zamieszczanych

          w mediach oraz  w materiałach  promocyjnych organizatorów.

·         Wszyscy uczestnicy biorący udział w grach i zabawach w wodzie wyrażają zgodę na zdjęcia, nagrania filmowe oraz  wywiady z  nimi, które mogą być wykorzystywane przez prasę,  radio i telewizję.

·         Administratorem zebranych danych osobowych jest  Ośrodek Sportu i Rekreacji  w Piotrkowie Tryb.

·         Rodzice , opiekunowie prawni  dzieci  biorących udział w grach i zabawach w wodzie  oraz  pełnoletni uczestnicy  mają  prawo  do wglądu i poprawiania  treści danych osobowych .

·         Wszystkie sprawy sporne rozstrzyga  organizator.

·         We wszystkich sprawach nie ujętych w regulaminie decyduje organizator imprezy, któremu przysługuje wyłączne prawo interpretacji regulaminu.

 

Z A P R A S Z A M Y !!!