REGULAMIN

WAKACJE 2018’

Turniej szachowy dla dzieci i młodzieży

rocznik 2010-2005, 2004-2002, 2001-1998

w ramach kampanii „Zachowaj trzeźwy umysł”.

 

I.

 

ORGANIZATOR

 

Ośrodek Sportu i Rekreacji w Piotrkowie Trybunalskim
Al. 3 Maja 6B, tel. 44/732-70-86

Miejska Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

 w Piotrkowie Trybunalskim

 

 

II.

 

MIEJSCE

 

Centrum Rekreacyjne  OSiR w Piotrkowie Trybunalskim
ul. Belzacka 108/110

 

 

III.

 

TERMIN

 

13.07.2018 r.

Początek gier godz. 10.00

 

 

IV.

 

CEL

 

Popularyzacja szachów wśród dzieci i młodzieży z terenu

 m. Piotrkowa Tryb.

Wychowywanie w trzeźwości poprzez  sport  i rekreację.

 

 

V.

 

ZGŁOSZENIA

Zapisy w dniu zawodów od  9.30-10.00

Ilość miejsc ograniczona – decyduje kolejność zgłoszeń.

 

 

VI.

 

UCZESTNICTWO

 

Prawo startu mają młodzież i dzieci  w 3  kat. wiekowych : 2010-2005,2004-2002,2001-199  z terenu m. Piotrkowa Tryb.

 

 

VII.

 

SPOSÓB ROZGRYWEK

 

Turniej zostanie rozegrany indywidualnie na dystansie 7 rund x 10 min. – systemem szwajcarskim. Kojarzenie par komputerowo.

 

 

VIII.

 

NAGRODY

Zwycięzcy w grze indywidualnej  otrzymują puchary i nagrody rzeczowe za miejsca I-III  w trzech kat. wiekowych

Dla wszystkich uczestników przewidziano napoje i słodki poczęstunek.

 

IX.

 

POSTANOWIENIA

KOŃCOWE

 

1.Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy zaginione  podczas  zawodów.

2.Rzeczy wartościowe, dokumenty, telefony komórkowe , pieniądze należy pozostawić w skrytkach depozytowych.

3.Każdy zawodnik niepełnoletni może uczestniczyć  w turnieju za zgodą pisemną rodzica bądź opiekuna prawnego.

4.Każdy zawodnik pełnoletni bierze udział w turnieju na własną odpowiedzialność.

5. Wszyscy uczestnicy startujący  w turnieju wyrażają zgodę na prztwarzanie danych osobowych,

 6. Wszyscy  uczestnicy startujący w turnieju wyrażają zgodę na publikację ich wizerunków w  relacjach z przebiegu turnieju  zamieszczanych

w mediach oraz  w materiałach promocyjnych organizatorów.

7.  Wszyscy uczestnicy startujący w turnieju wyrażaja  zgodę na zdjęcia,  nagrania filmowe oraz wywiady z  nimi, które  mogą być wykorzystywane przez prasę, radio

i telewizję.

8. Administratorem zebranych danych osobowych jest Ośrodek Sportu  i Rekreacji w Piotrkowie Tryb..

9.Rodzice , opiekunowie prawni  dzieci startujących w zawodach  oraz pełnoletni zawodnicy  mają prawo do wglądu i poprawiania treści danych osobowych .

9.Wszystkie  sprawy sporne nieujęte w regulaminie rozstrzyga sędzia główny zawodów w porozumieniu z organizatorem.