R E G U L A M I N

 RAJD  NORDIC  WALKING

w ramach kampanii „Zachowaj trzeźwy umysł”

I . CEL IMPREZY

     Promocja zdrowego stylu życia poprzez propagowanie sportu, rekreacji  i aktywności ruchowej.

     Propagowanie  formy rekreacyjnej, jaką jest marsz „Nordic Walking”.

     Integracja osób w różnych przedziałach wiekowych.

     Uprawiam sport – jestem trzeźwy.

II. ORGANIZACJA I OBSŁUGA IMPREZY

     Ośrodek Sportu i Rekreacji w Piotrkowie Trybunalskim, Al. 3 Maja 6B,

     Tel/fax 44/7327086, tel.44/ 7326569, , www.osirpt.

     Miejska Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

     III.TERMIN

     Zbiórka 23 marca 2019 r., godz. 8.30 (sobota) – parking przy małym zbiorniku Bugaj

IV. START – 23 marca 2019 r., godz.9.00  - parking przy małym zbiorniku Bugaj

V. META – 23 marca 2019r. ok.godz.11.30 – Leśna Osada w Kole

                    POWRÓT  do Piotrkowa Trybunalskiego autokarem ok. godz. 13.00 .

VI. TRASA –  ok.10km

       Długość trasy wynosi ok. 12 km – parking przy małym zbiorniku Bugaj – ul. Wierzeje – dukt leśny, bity ,

       dalej ok. 1.000 m drogą leśną do Osady Leśnej w Kole.

VII.ZGŁOSZENIA :   przyjmuje Ośrodek Sportu i Rekreacji w Piotrkowie Trybunalskim pod nr tel. 44/7327086,

      bądź można złożyć osobiście  - Centrum Rekreacyjnym, ul. Belzacka 108/110,   pok. 15 lub pok. 29.

      Zapisy będą przyjmowane do dnia 22.03.2019r.

      Dzieci i młodzież do lat 18 biorą udział pod opieką rodziców, opiekunów prawnych, bądź

      opiekunów grup.

VIII.ŚWIADCZENIA

·         opieka organizatora.

·         opieka medyczna

·         przewóz uczestników

·         poczęstunek rajdowy

·         ubezpieczenie

·         nagrody

IX. SPRAWY RÓŻNE

       1.Wpisowe wynosi:  5,- zł. od osoby.

          Wpisowe nie jest zwracane.

       2.Uczestnicy  rajdu mają obowiązek stosować się do regulaminu, jak również  korzystać wyłącznie

           z wyznaczonej trasy oraz przestrzegać przepisy ruchu drogowego/w przypadku marszu drogą 

           przeznaczoną dla ruchu kołowego.

      3.Uczestnicy rajdu nie wyprzedzają osoby prowadzącej.

       4.Wszyscy uczestnicy startujący  w rajdzie  wyrażają zgodę na przetwarzanie danych osobowych,

       5. Wszyscy uczestnicy startujący w rajdzie wyrażają zgodę na publikację ich wizerunków  

           w relacjach z przebiegu niniejszej imprezy  zamieszczanych w mediach oraz  w materiałach promocyjnych   

           organizatorów.

        6.Wszyscy uczestnicy startujący w rajdzie wyrażają zgodę na zdjęcia, nagrania filmowe oraz wywiady z  nimi,

            które  mogą być  wykorzystywane przez prasę, radio i telewizję.

        7.Administratorem zebranych danych osobowych jest Ośrodek Sportu i Rekreacji w Piotrkowie Tryb..

        8.Rodzice , opiekunowie prawni  dzieci startujących w rajdzie  oraz pełnoletni zawodnicy  mają prawo do wglądu

           i poprawiania   treści danych osobowych .

        9.Organizator nie odpowiada za  zagubione rzeczy .

      10.Każdy uczestnik bierze udział w rajdzie na własną odpowiedzialność.

      11. Zapisanie się do udziału w rajdzie jest jednoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu.

      12. We wszystkich sprawach nie ujętych  w regulaminie decyduje organizator  rajdu, któremu przysługuje wyłączne

            prawo interpretacji regulaminu.

      13.Każdy uczestnik musi posiadać kijki do Nordic Walking.

      14.Każdy uczestnik powinien być wyposażony w przewiewne ubranie , wygodne  obuwie (najlepiej za kostkę),

           skarpety z naturalnego włókna, czapkę.

       15.Impreza odbędzie się bez względu na pogodę.

       16.Ilość miejsc ograniczona!!!

  

Z A P R A S Z A M Y !!!